Analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa jest część analizy finansowej. Analiza wskaźnikowa rozwija wstępną analizę sprawdozdania finansowego.
Analiza wskaźnikowa jest to narzędzie oceniające kondycję przedsiębiorstwa. Wskaźniki z analizy wyrażają relację składników aktywów lub pasywów, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.

Założenia modelu wskaźników DuPonta:

 • Należy rozpatrywać cztery grupy wskaźników
 • Między wskaźnikami następują zależnośći przyczynowa, a to pozwala na wzbogacenie analizy o badania przyczynowe

Model Wskaźników DuPonta jest najbardziej przydatny do do oceny kondycji przedsiębiorstwa.

Klasyfikacja wskaźników:

 • Wskaźniki rentowności (ze względu na licznik, ze względu na mianownik)
 • Wskaźniki zadłużenia (Obciążenia majątku, poziom długu, pokrycie długu nadwyżką finansową, wiarygodność kredytowa)
 • Wskaźniki płynności (statystyczne i dynamiczne)
 • Wskaźniki sprawności (szybkości rotacji oraz produktywności)

Zalety analizy wskaźnikowej:

 • prostota pomiaru zjawisk
 • powszechność stosowania wskaźników
 • umożliwienie identyfikacji krytycznych obszarów działania

  Wady analizy wskaźnikowej:

 • brak uniwersalnych wzorców wskaźników
 • brak wskazania przyczyn zjawisk niekorzystnych
 • niebezpieczeństwo błędnej interpretacji wskaźników

  Materiały źródłowe:

  ,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
  ,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z o.o.
  ,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk