Inwentaryzacja - co to jest inwentaryzacja?

Inwentaryzacja jest to proces ustalenia rzeczywistego stanu zasobów majątkowych przedsiębiorstwa (aktywów) oraz źródeł ich pochodzenia (pasywów) na dany moment bilansowy.
Podstawowym celem inwentaryzacji rocznej jest uwiarygodnienie stanu ewidencyjnego na potrzeby sporządzenia poprawnego rocznego sprawozdania finansowego. Inwentaryzację przeprowadza się raz do roku na ostatni dzien roku obrotowego.

Inwentaryzację przeprowadza się również na dzień zakończenia działalności przez jednostkę oraz na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji lub upadłości.

Inwentaryzacja obejmuje:

 • ustalenie rzeczywistego stanu aktywów oraz pasywów
 • porównanie powyższego stanu ze stanem ewidencyjnym
 • ustalenie i wycenę ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych
 • ustalenie przyczyn powstania różnic
 • podjęcie decyzji co do sposobu rozliczenia różnic
 • ujęcie w księgach różnic inwentaryzacyjnych
 • czynności sądowe, egzekucyjne i inne zmierzające do ostatecznego rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych

  Inwentaryzacja zapasów

  Celem inwentaryzacji zapasów jest ustalenie i sprawdzenie rzeczywistego stanu poszczególnych składników oraz porównanie ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych, aby potwierdzić zasadę prawdziwości bilansu.

  Zgodnie z ustawą o rachunkowości inwentaryzację zapasów przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Inwentaryzację zapasów przeprowadza się za pomocą spisu z natury lub za pomocą weryfikacji, gdy pomiar rzeczywisty jest niemożliwy.

  Inwentaryzacja rozrachunków

  W celu potwierdzenia realnej wartości rozrachunków na dzień bilansowy należy przeprowadzić ich inwentaryzację.

  Inwentaryzacja rozrachunków może być przeprowadzona na dwa sposoby: poprzez potwierdzzenie przez kontrahentów stanu należności i zobowiązań wykazanych w księgach, poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz weryfikacja realnej wartości należności i zobowiązań.

  Roczną inwentaryzację w formie uzgadniania i potwierdzenia sald powinno się objąć obowiązkowo wszelkie należności krajowe i zagraniczne.

  Inwentaryzacja środków pieniężnych

  Inwentaryzacja środków pieniężnych powinna być przeprowadzana dokładnie na dzień bilansowy.

  Środki pieniężne inwentaryzuje się na 3 sposoby:
  • spis z natury - środki pieniężne w kasie, czeki obce, weksle obce
  • potwierdzenie salda - środki na rachunkach bankowych
  • weryfikację salda - środki pieniężne w drodze, inne aktywa pieniężne

Materiały źródłowe:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z o.o.
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk