You are here

Co to jest kapitał rezerwowy?

Kapitał rezerwowy jest to kapitał na pokrycie szczególnych strat lub wydatków
Kapitały rezerwowe tworzy się na pokrycie konkretnych strat, w konkretnych przypadkach i w szczególności strat bilansowych oraz strat w kapitale zakładowym gdy brakuje kapitału zapasowego na ich pokrycie.


Spółka z o.o. może tworzyć kapitał rezerwowy z wygospodarowanego zysku na mocy uchwały wspólników o podziale wyniku finansowego spółki z o.o. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie.

Kapitał rezerwowy może powstać na skutek trzech podstawowych zdarzeń:

  • Utworzenia jako rezerwy celowe wymagane prawem (kapitał zapasowy) lub według uznania przedsiębiorstwa (rezerwy uznaniowe)
  • Zmian wartości składników bilansu (np. w wyniku aktualizacji wyceny aktywów, zysków lub strat z tytułu różnic kursowych, czy korekt poprzedniego okresu), które nie zasługują na ujęcie w pozycji zysków
  • Jako wynik nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

    Kapitał rezerwowy w spółkach akcyjnych

    Zysk otrzymany przez spółkę tylko w części zostaje podzielony między akcjonariuszy w postaci dywidendy oraz między dyrekcję w postaci tantiemy i innych opłat. Część zysku zostaje przekształcona w kapitał rezerwowy.

    Kapitał rezerwowy staje się ważnym źródłem inwestycji dla największych przedsiębiorstw, stąd pochodzi nazwa „samofinansowanie" inwestycji, gdyż spółki akcyjne posiadające duże kapitały rezerwowe uniezależniają swoje inwestycje od kredytu bankowego i emisji nowych akcji.