You are here

Konto pozabilansowe - co to jest konto pozabilansowe?

Konto pozabilansowe jest szczególnym rodzajem kont, ponieważ nie wystepuje w bilansie
Konto pozabilansowe jest kontem syntetycznym. Za pomocą kont pozabilansowych księgujemy zdarzenia, które nie są operacjami gospodarczymi. Zdarzenia nie mają wpływu na stan aktywów i pasywów.

Na kontach pozabilansowych obowiązuje zasada jednostronnego zapisu. Jeśli wystąpią ewentualne salda na koniec roku to nie ujmuje się ich w bilansie.

Celem tworzenia kont pozabilansowych jest kontrola i ewidencja przedmiotów, które nie są rejestrowane w strukturze bilansowej.

Przykłady kont pozabilansowych:

  • środki trwałe w likwidacji
  • środki trwałe u leasingobiorcy

    Materiały źródłowe:

    ,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
    ,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z o.o.
    ,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk