You are here

Rok obrotowy - co to jest rok obrotowy?

Rok obrotowy to rok kalendarzowy lub inny okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych
Rok obrotowy stosowany jest dla celów podatkowych. Umowa (statut) określa rok obrotowy lub jego zmiany.

Jeżeli rok obrotowy różni się od roku kalendarzowego, to jednostaka musi zgłosić się do właściwego Urzędu Skarbowego w termienie do 30 dni od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

W planie kont należy przedstawić datę rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego.

W roku obrotowym należy również ustalić okresy sprawozdawcze, z uwzględnieniem sposobu rozliczania z urzędem skarbowym. Rok obrotowy jest opisany w Ustawie o Rachunkowości w art.3 ust.1 pkt.9.

Jednostka, która rozpoczęła działalność w drugiej polowie roku ma możliwość połączenia ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych z rokiem następnym.

Jednostka, która chce dokonać zmiany roku obrotowego:

  • musi dokonać zmiany umowy lub statutu
  • nie może zamknąć ksiąg rachunkowych
  • nie może sporządzić sprawozdania finansowego na koniec roku
  • musi zamieścić zmianę w statucie lub umowie

Materiały źródłowe:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z o.o.
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk