Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe odgrywaja ważną rolę w rachunkowości
Stosowanie rozliczeń międzyokresowych umożliwia przedsiębiorstwom szczegółowe określenie kosztów działalności przypadających na dany okres sprawozdawczy.

Rozliczenia międzyokresowe służą do prawidłowego ustalenia wyniku finansowego.Metodę ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów przeważnie określa Zakładowy Plan Kont przedsiębiorstwa.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dzielimy:

 • rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne
 • rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne

  Do podstawowych pozycji kosztów rozliczanych w czasie zaliczamy:

  • czynsze za najem środków trwałych, które są opłacane za kolejne okresy sprawozdawcze
  • zakup czasopism - prenumerata
  • koszty poniesionych remontów
  • koszty ubezpieczeń majątkowych - składki ubezpieczeń
  • koszty energii obcej
  • koszt zakupu

  Rozliczenie kosztów w czasie

  Rozliczenie kosztów w czasie polega na wyłączeniu kosztów okresu sprawozdawczego. Przy czym musi być to część kosztów, która została w danym okresie poniesiona, ale dotyczy przyszłych okresów.

  Rozliczenie kosztów polega również na wliczeniu do kosztów działalności, które są przewidziane do poniesienia w przyszłości.

  Rozliczenia międzyokresowe kosztów

  Rozliczenia międzyokresowe czynne zakładają podział pomiędzy okresy sprawozdawcze sum faktycznych kosztów, które zostały poniesione.

  Rozliczenia międzyokresowe bierne doszacowują koszty bieżącej działalności o koszty przewidywane do poniesienia w przyszłości.

  Materiały źródłowe:
  ,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
  ,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z o.o.
  ,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk