You are here

Rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe bierne są to kwoty zaliczane do kosztow bieżącego okresu, których pokrycie nastapi w przyszłości
Rozliczenia międzyokresowe bierne można rozliczać stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

Jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających w szczególności:

 • ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontarhentów jednostki, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny
 • z obowiązku wydania, związanych z bieżącą działalnością , przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jescze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku

  Bierne rozliczenia międzyokresowe to:

  • rezerwy na przewidywane koszty
  • odsetki
  • koszty poniesionych napraw gwarancyjnych
  • usuwanie szkód górniczych i powodziowych
  • rezerwy przeznaczone na remonty rzeczowych składników aktywów trwałych, które zostaną wykonane np. w II kwartale nastepnego roku
  • koszty niewykorzystanych urlopów pracowniczych wraz z pochodnymi składnikami ZUS, które przysługują pracownikom w danym roku obrotowym, lecz niewykorzystanych do końca roku

  Materiały źródłowe:
  ,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
  ,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z o.o.
  ,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk