Rozrachunki - co to są rozrachunki?

Rozrachunki to ogół należności i zobowiązań wraz z ich regulacją prawno-ekonomiczną
W bilansie rozrachunki ujmuje się zarówno w aktywach ( należności długo- i krótkoterminowe), jak i w pasywach (zobowiązania)

Cechy rozrachunków:

 • osoba dłużnika i wierzyciela jest precyzyjnie określona
 • kwota, która jest przedmiotem rozrachunków jest akceptowana przez obie strony tj. wierzyciela i dłużnika
 • termin zapłaty jest ściśle określony

  Klasyfikacja rozrachunków pod względem podmiotowym:

  • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
  • rozrachunki z pracownikami
  • rozrachunki z urzędem skarbowym, urzędem celnym, ZUS
  • rozrachunki z właścicielami, wspólnikami, udziałowcami i akconariuszami
  • rozrachunki z ubezpieczycielami i inne

  Klasyfikacja rozrachunków pod względem przedmiotowym:

 • rozrachunki z tytułu dostaw i usług
 • rozrachunki publicznoprawne
 • rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i pozostałe rozrachunki z pracownikami
 • pozostałe rozrachunki

  Rozrachunki dzieli się według typów działalności:

 • rozrachunki działalności operacyjnej
 • rozrachunki działalności inwestycyjnej
 • rozrachunki działalności finansowej


Materiały źródłowe:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z o.o.
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk
,,Podręcznik samodzielnej nauki księgowania,, B. Gierusz