Straty nadzwyczajne - co to są straty nadzwyczajne?

Straty nadzwyczajne są to skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie są związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Straty nadzwyczaje zostały opisane w Ustawie o Rachunkowości w art. 3 ust.1 pkt 33. Straty nadzwyczajne są spowodowane zdarzeniami losowymi - powodzią, hurmaganem, pożarem, gradobiciem, kradzieżą z włamaniem itp.

Muszą być spełnione trzy warunki, aby zaakceptować zyski i straty nadzwyczajne:

 • muszą to być zdarzenia trudne do przewidzenia - np. powódź, pożar, kradzież z włamaniem, inne klęski losowe)
 • mają miejsce poza działalnością operacyjną jednostki gospodarczej
 • nie dotyczą bezpośrednio, tzn. nie są związane z ogólnym ryzykiem prowadzenia przez jednostkę takiej działalności

  Straty nadzwyczajne - przykłady:

  • straty spowodowane działaniem czynników natury (np. powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, huragany itp.)
  • wartość netto składników majątkowych, które zostały utraconew wyniku zdarzeń lowowych, jak również koszty usuwania skutków tych zdarzeń
  • wartość netto składników majątku na stałe unieruchomionych w wyniku zaniechania określonego rodzaju działalności, jak też koszty ich likwidacji lub sprzedaży
  • wartość sprzedanych lub zezłomowanych materiałów, półfabrykatów, które są zbędne z uwagi na zaniechanie określonej działalności i nie nadają sie do dalszego wykorzystania w innej działalności
  • wartość netto składników majątkowych, które wchodzą w skład zorganizowanej części jednostki i które podlegają sprzedaży

  Księgowanie strat nadzwyczjanych

  Straty nadzwyczajne księgujemy na koncie o tej samej nazwie. Saldo konta strony WN przenosi się na koniec roku obrotowego na konto ,,Wynik finansowy,,.

  Materiały źródłowe:
  ,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
  ,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z o.o.
  ,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk