You are here

Weksel - co to jest weksel?

Weksel jest to dukument zawierający bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej osoby. W wekslu podane są dane osoby, termin oraz miejsce
Do podstawowych rodzajów weksli należą weksel własny oraz weksel trasowany (trata).

Wiarygodność weksli może być wzmocniona przez poręczenie, czyli awal. Znaczy to, że poręczyciel przejmuje odpowiedzialność za realizacjęzobowiązania wekslowego w przypadku niewywiązania się głównego dłużnika z tego obowiązku.

Weksel może być płatny w terminie wskazanym na wekslu. Również może być umieszczona klauzula na wekslu mówiąca o terminie i sposobie zapłaty.

Cechy zobowiązania wekslowego:

 • samoistny charakter zobowiązania wekslowego
 • możliwość przenoszenia praw z weksla na inne osoby
 • odpowiedzialność kolejnych posiadaczy weksla za realizację zobowiązania wekslowego
 • rygor wekslowy - uproszczony i szybszy tryb egzekwowania należności przez posiadacza weksla

  Weksle dzielą się na:

  • handlowe (kupieckie) - wystawiane na pokrycie zobowiązań z tytułu dostaw i usług
  • finansowe - wydawane w zamian za pożyczki pieniężne
  • gwarancyjne - są zabezpieczeniem na wypadek niewykonania warunków umowy

  Weksel posiada funkcje:

 • kredytową - umożliwia dokonywanie transakcji z odroczoną zapłatą
 • obiegową - prawa z weksla mogą byc przeniesione na inną osobę
 • płatniczą - funkcja łączy się z funkcją obiegową. Zanczy to, że z wekslem można spłacić zobowiązanie, wygasa ono jednak ostatecznie dopiero w momencie wykupu weksla
 • gwarancyjną - wekslem można zabezpieczyć wykonanie zobowiązań wynikających z róznych transakcji, np. spłatę rat kredytu

  Podstawowe elementy weksla:

 • nazwa weksel w treści dokumentu
 • bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty ( weksel własny) lub polecenie wypłaty oznaczonej sumy pieniężnej w wekslu trasowanym
 • nazwisko osoby lub nazwa firmy w przypadku weksla trasowanego
 • data i miejsce wystawienia
 • termin płatności
 • miejsce płatności
 • nazwisko osoby lub nazwa firmy, na rzecz której zapłata ma być dokonana
 • podpis wystawcy weksla

  Indos

  Prawa weksla mogą być przenoszone przez indos. Indos polega na złożeniu odpowiedniego oświadczenia o odstąpieniu od weksla przez dotychczasowego posiadacza weksla. Rozróżniamy indos pełny i niezupełny.


Pełny indos musi zawierać podpis posiadacza weksla, date oraz miejsce dokonania indosu, oraz stwierdzenie ,,Ustępujemy na zlecenie...,,

Indos niezupełny nazywany in blanco, zawiera tylko podpis posiadacza weksla. Treść indosu może uzupełniać jego nastepny właściciel.
Indosent jest to osoba ustępująca z praw.
Indosariusz jest to osoba wstepująca w prawa.

Materiały źródłowe:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z o.o.
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk