Jakie są zasady sporządzania bilansu

Bilans jest częścią sprawozdania finansowego
Bilans jest głównym źródłem informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Bilans to dwustronne zestawienie aktywów i pasywów. Bilans sporządza się na koniec roku obrotowego.

Sytuacja finansowa uzależniona jest od:

 • informacji o zasobach
 • informacji o strukturze finansowej
 • informacji dotyczących płynności i wymagalności

Sprawozdania finansowe sporządza się w oparciu o następujące zasady:

 • zasadę memoriału
 • zasadę ciągłości
 • zasadę kontynuacji działania
 • zasadę wyceny według kosztu historycznego
 • zasadę ostrożnej wyceny

Sporządzenie bilansu posiada trzy zasady

 • jasność sporządzonego bilansu
 • ciągłość bilansowa
 • prawdziwość

  Materiały źródłowe:

  ,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
  ,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z o.o.
  ,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk