Zyski nadzwyczajne - co to są zyski nadzwyczajne?

Zyski nadzwyczaje są to skutki finansowe zwiększające wynik finansowy.
W każdej jednostce gospodarczej zdarzają się sytuacje zaliczane do zdarzeń losowych. Zdarzenia te wystepuja jednostkowo, sporadycznie. Są trudne do przewidzenia i nie wiążą się z działalności jednostki. Skutki zdarzeń losowych mają dodatni wpływ na wyniki jako zysk nadzwyczajny.

Muszą być spełnione trzy warunki, aby zaakceptować zyski i straty nadzwyczajne:

 • muszą to być zdarzenia trudne do przewidzenia - np. powódź, pożar, kradzież z włamaniem, inne klęski losowe)
 • mają miejsce poza działalnością operacyjną jednostki gospodarczej
 • nie dotyczą bezpośrednio, tzn. nie są związane z ogólnym ryzykiem prowadzenia przez jednostkę takiej działalności

  Zysk nadzwyczajny - przykłady:

  • otrzymane odszkodowania w związku z wystąpieniem strat nadzwyczajnych
  • gratyfikacje otrzymane za straty będące skutkiem zdarzeń losowych
  • równowartość nadających się do dalszego wykorzystania rzeczowych składników majątku objętych skutkami zdarzeń losowych
  • odzyskane wartości dotyczące zaniechania lub zawieszenia określonego rodzaju działalności jednostki
  • otrzymane przychody ze sprzedaży zorganizowanej części jednostki gospodarczej
  Zyski nadzwyczajne zostaną uznane, gdy są one niewątpliwe, oczywiste oraz ewidentne. Zyski nadzwyczajne są to skutki spowodowane zdarzeniami nie związanymi ze zwykłą działalnością operacyjną jednostki oraz nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

  Księgowanie na koncie ,,Zyski nadzwyczajne,,

  Zyski nadzwyczajne księgujemy na koncie o tej samej nazwie. Po stronie Ma księgujemy wszystkie osiągnięte w danym roku zyski. Po stronie Wn księgujemy ewentualne zmniejszenia zysków nadzwyczajnych. Saldo z tego konta przechodzi na koniec roku obrotowego na konto ,,Wynik finansowy,,. Materiały źródłowe:
  ,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
  ,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z o.o.
  ,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk